persondatapolitik

Persondata

Safe at Sea vil med denne politik forklare på så nem og overskuelig måde, hvordan vi håndtere dine persondata.

Persondata kan være dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, lokationsdata, IP-adresse mm.

1.     Data ansvarlig

Safe at Sea driver hjemmesiden safeatsea.dk med henblik på at udbrede sikkerhed til søs gennem kurser og foredrag mm.

Safe at Sea holder til i Greve og kommer ud til sejlere primært på Sjælland og underviser på sejlernes egen båd. Vi kommer også ud til sejlklubber og holder foredrag om sikkerhed til søs gennem SejlSikkert.

Safe at Sea er dataansvarlig.

Safe at Sea kan kontaktes på:

Safe at Sea

Att.: Kenneth Boa

Bredager 53

2670 Greve

info@safeatsea.dk

Safe at Sea leverer en lang række serviceydelser, for hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere serviceydelser, angiver personoplysninger til Safe at Sea, giver du samtidig samtykke til at Safe at Sea kan behandle dine personoplysninger.

2.     Hvordan indsamler Safe at Sea personoplysninger?

Safe at Sea indsamler personoplysninger på følgende måde:

 • Brug af safeatsea.dk (f.eks. browser coockies)
 • Sender e-mail og eller udfylder kontakt- og supportformular
 • Skriver til os via de sociale medier (f.eks. Facebook, Youtube m.fl.)
 • Når der købes eller anmodes om en eller flere af Safe at Sea’s serviceydelser
 • Ved tilmelding til Safe at Sea’s Nyhedsbrev

Indsamling af persondata og behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til gældende lovgivning

3.     Hvilke informationer indsamler Safe at Sea?

Safe at Sea indsamler bland andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse
 • Købs historik og brug af digitale serviceydelser, herunder download og brug af evt. app’s fra Safe at Sea mm.
 • Feedback fra sociale medie og andre digitale platforme udenfor Safe at Sea
 • Browserinformationer
 • Andre informationer som kan have betydning for leveringen af serviceydelser fra Safe at Sea.

Du kan vælge at give Safe at Sea flere personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurdere kan have betydning for Safe at Sea’s evne til at levere serviceydelser. Det kan være oplysninger om båd eller klubtilhørsforhold, men også informationer om evt. handikap så Safe at Sea kan tilrettelægge serviceydelsen bedst muligt under hensyntagen til det oplyste handikap.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Safe at Sea det samtidig som et samtykke til at kunne opbevare disse følsomme oplysninger.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Safe at Sea kunne modtage yderligere oplysninger fra trediepart, det kunne f.eks. være fra egen Sejlklub.

4.     Hvad er formålet med indsamlingen af persondata?

Safe at Seas formål med indsamlingen af persondata kan være ét eller flere af følgende:

 • Køb af Safe at Seas serviceydelser
 • Kontakt til dig, før- under- og efter levering af serviceydelse
 • Opfyldelse af din anmodning om køb af serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af Safe at Seas serviceydelser
 • Tilpasning af Safe at Seas kommunikation og markedsføring til dig
 • Analyse af din bruger adfærd
 • Administration af din relation til Safe at Sea
 • Opfyldelse af lovkrav

5.     Det juridiske grundlag for dataindsamlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Safe at Sea baserer behandlingen af dine personoplysninger

Safe at Sea kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale om levering af en eller flere serviceydelser. Herunder kan der være tale om at skulle kontakte terdiepart, det kan for eksempel være din sejlklub i forbindelse med afholdelse af et foredrag.

Ligeledes kan Safe at Sea behandle dine personoplysninger forud for og i forbindelse med planlæggelse af levering af tjenesteydelser.

Behandlingen kan også finde sted for at Safe at Sea kan forfølge en legitim interesse, med mindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Safe at Sea forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med det formål at blandt andet forbedre din oplevelse og kvaliteten af de serviceydelser som Safe at Sea leverer.

Oplyser du Safe at Sea om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handikap eller lignende, bruger Safe at Sea disse oplysninger til at tilpasse leveringen af serviceydelse i forhold til disse oplysninger.

6.     Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en rækker rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Safe at Sea behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger Safe at Sea har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger som Safe at Sea har registreret om dig. Ønsker du at få slettet, sletter Safe at Sea alle oplysninger, som Safe at Sea ikke ifølge lovgivningen er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af dine persondata baseret på et samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket betyder at behandlingen af dine persondata herefter ophører, med mindre at Safe at Sea er pålagt af lovgivningen at behandle dine
 • Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder og lignende

Du kan ved skriftlig anmodning til Safe at Sea, enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få rettet eller ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.

Du kan også kontakte Safe at Sea, såfremt du mener at dine personoplysninger bliver behandlet i modstrid med lovgivningen eller andre retslige forpligtigelser.

Anmodningen sendes til:

Safe at Sea

Bredager 53

2670 Greve

Att.: Kenneth Boa

Eller info@safeatsea.dk

Safe at Sea vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift, fremsende den til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger undersøger Safe at Sea, om betingelserne er opfyldt, og gennemføre i så fald ændringerne eller sletningen så hurtigt som det er muligt.

Safe at Sea kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel udvikling af et nyt system eller væsentlig ændring af eksisterende praksis), påvirker beskyttelsen af andres personoplysninger eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger oplysninger der alene findes som sikkerhedskopier/backup).

7.     Sletning af data

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål som var grundlaget for indsamling behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

8.     Opbevaringssikkerhed af dine personoplysninger

Safe at Sea beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne procedure og regler om data og informations-sikkerhed. Disse procedure og regler indeholder instrukser og foranstaltninger der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret brug og offentliggørelse og mod at uvedkommende for adgang eller kendskab til dem.

Safe at Sea har fastlagte procedure for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data der afdækker oplysninger om personlige interesser, vaner og lignende.

For at undgå datatab, foretager Safe at Sea med jævne mellemrum backup af vores datasæt.

I tilfælde af datatyveri, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, tab af omdømme, økonomisk tab eller anden væsentlig ulempe, vil Safe at Sea underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Safe at Sea reviderer løbende de interne sikkerheds-procedure og -regler på baggrund af nye lovkrav, og den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Safe at Sea interne systemer, benytter Safe at Sea sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.

Safe at Sea sikrer sig løbende at eksterne leverandører efterlever EU reglerne om behandling personoplysninger (GDPR).Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Safe at Sea sletter dine oplysninger nå Safe at Sea ikke længere er forpligtiget at gemme oplysningerne for at kunne efterleve lovgivningen, eller når der ikke længere er et formål med at behandle oplysningerne.

9.     Deling af dine personoplysninger

Safe at Sea deler ikke dine oplysninger med tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at kunne overholde aftaler om levering af serviceydelser.

10. Hvis du ansøger om en stilling hos Safe at Sea

Når du ansøger en stilling hos Safe at Sea (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du giver Safe at Sea i forbindelse din ansøgning.

Det vil typisk være informationer om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund, samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Safe at Sea bruger oplysningerne til at vurdere om Safe at Sea ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i et jobansøger arkiv, hvortil kun ledelsen har adgang med password.

Safe at Sea beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger i punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

11. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer, ellert klager til Safe at Seas behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Safe at Sea

Bredager 53

2670 Greve

Att.: Kenneth Boa

info@safeatsea.dk

Eller ved at benytte vores kontaktformular

Medfører dette ikke en afklaring kan en evt klage herefter rettes til Datatilsynet

Den aktuelle adresse til Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af ny persondatapolitik på Safe at Seas hjemmeside.